หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

1.ผู้สมัครต้องลงรายละเอียดส่วนข้อมูลผู้สมัครที่เป็นจริง วศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจากระบบฝึกอบรมออนไลน์ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
2.ผู้สมัคร หรือ ผู้ที่ให้ผู้อื่น ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์การฝึกอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร
3.ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้ Username และ Password ของตัวเอง หรือใช้ Username และ Password ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์การฝึกอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร
4.หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องรอระบบอนุมัติ
5.ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้เรียนจากรายละเอียดแต่ละหลักสูตร
6.ระบบการศึกษาบทเรียน กำหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ โดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย 1 นาที การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ระบบจะไม่บันทึกเวลา
7.การทำแบบทดสอบทุกประเภท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
8.ระบบการศึกษาบทเรียน จะบันทึกเวลาสะสมให้เมื่อออกจากบทเรียนตามวิธีที่กำหนด และจะสะสมให้จนเรียนครบเนื้อหา
9.ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบหลังเรียน (ถ้ามี) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% และส่งแบบฝึกหัด (ถ้ามี) จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate) หากเรียนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด และหลักสูตรยังไม่หมดเวลาเรียน ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
10.ผู้ที่เรียนครบตามเงื่อนไขจะต้องตอบแบบสอบถามหลังฝึกอบรมจึงจะขอประกาศนียบัตรได้ และจะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากขอประกาศนียบัตร
11.ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรแล้วสามารถลงทะเบียนหลักสูตรเดิมได้แต่จะไม่สามารถขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนั้น
12.ผู้ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะพิมพ์ได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่อนุมัติประกาศนียบัตร โดยจะทำแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล และ Message ของระบบ
13.ผู้ที่ไม่สามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในระยะเวลาที่กำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ที่เมนูขออนุมัติประกาศนียบัตรใหม่ ในระบบ หรือสอบถามได้ที่ elearning@dss.go.th หรือโทร 0 2201 7494 ,0 2201 7438
14.สำนักขอสงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารการอบรม
15.ติดต่อสอบถาม 0 2201 7438,7494 และทางอีเมล elearning@dss.go.thหมายเหตุ
          วศ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการฝึกอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน เช่น การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์การเป็นสมาชิก การให้เข้ารับการอบรม การพิจารณารับรองผ่านแต่ละหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล